Aleksandar Budovalčev

Advokat
Aleksandar
Budovalčev

Attorney at law
Meetings can be held in English language.     

Lehetőség van a magyar nyelvű tolmács jelenlétében találkozó szervezésére.

Es besteht die Möglichkeit, Treffen in

Anwesenheit eines Dolmetschers in deutscher
Sprache zu organisieren.

Biografija

Advokat Aleksandar Budovalčev je rođen 1991. godine u Somboru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Somboru. 2010. godine upisuje Pravni fakultet u Novom Sadu, Smer unutrašnjih poslova. Tokom studija učestvovao je u studentskoj praksi koja je realizovana u Policijskoj upravi Novi Sad tokom maja 2014. godine, a u organizaciji Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Takođe, tokom studija pohađao je Univerzitetski program radne prakse u Pokrajinskoj vladi, Služba za upravljanje ljudskim resursima, čiji je organizator Univerzitet u Novom Sadu, Skupština AP Vojvodine, Pokrajinska vlada, OEBS Srbija, i to u periodu od decembra 2014. godine pa sve do jula 2015. godine. Tokom radne prakse, pohađao je Seminar o kancelarijskom poslovanju u pokrajinskim organima, u organizaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima Pokrajinske vlade, aprila 2015. godine.

Nakon završenih osnovnih studija, 2015. godine, upisuje master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na kojima se opredeljuje za oblast Privrednog prava. Temu završnog rada odabrao je iz oblasti Prava konkurencije pod nazivom „Zloupotreba dominantnog položaja prema konkurentima“.

Pored toga, 2015. godine, otpočinje sa obavljanjem advokatsko-pripravničke vežbe u Novom Sadu i u statusu advokatskog pripravnika je do septembra 2018. godine. Decembra 2018. godine, polaže Pravosudni ispit u Novom Sadu, sa odlikom iz oblasti Građanskog prava. Februara 2019. godine, polaže advokatski ispit u Advokatskoj komori Vojvodine.

Aprila 2019. godine, osniva samostalnu advokatsku kancelariju u Somboru.

Uspešno je pohađao kurs Engleskog jezika “Engleski za pravnike” – International Legal English (ILEC), kao i Obuku o veštinama komunikacije, javnog izlaganja i obraćanja, sve u organizaciji Advokatske komore Vojvodine. Tečno govori engleski jezik. Član je međunarodne humanitarne organizacije koja pomaže ugroženim kategorijama stanovništva, a naročito slepim i slabovidim osobama – “Leo klub Neoplanta” (LCI).

Jedan je od osnivača i prvi predsednik Odbora advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

U slobodno vreme bavi se sportom, čita knjige i svira gitaru.

Oblast rada kancelarije

Advokatska kancelarija advokata Aleksandra Budovalčeva bavi se pružanjem pravne pomoći i zastupanjem fizičkih i pravnih lica pred svim sudovima i državnim organima Republike Srbije.

Grane prava u kojima svojim klijentima pružamo pravnu pomoć su pretežno Građansko i Privredno pravo.

Zastupanje klijenata u:

Parničnom sudskom postupku – naknada štete izazvane: u saobraćajnoj nezgodi, ujedom psa lutalice, povredom na radu, povredom časti i ugleda, smrću bliskog lica, naplata potraživanja zaposlenih na ime neisplaćenih zarada i doprinosa, pobijanje odluke poslodavca o nezakonitom otkazu, utvrđivanje prava svojine na nepokretnostima i sl.

Vanparničnom sudskom postupku – postupak raspravljanja zaostavštine iza preminulog lica, postupak eksproprijacije, deponovanje pismena, testamenta i predmeta u sudski depozit.

Izvršnom sudskom postupku – naplata potraživanja utvrđenih izvršnim ispravama (presudama, rešenjima, sudskim poravnanjima) i verodostojnim ispravama (faktura, menica, račun sa otpremnicom).

Porodičnim sudskim postupcima – sporazumni razvod braka, razvod braka u slučaju kada ne postoji sporazum supružnika o razvodu, postupcima koji se tiču poveravanja i izdržavanja zajedničke dece bivših supružnika.

Pored toga, advokatska kancelarija se bavi sastavljanjem najrazličitijih ugovora iz oblasti građanskog prava, kao na primer:

Ugovora o prodaji, kako pokretnih (automobil, čamac i sl.), tako i nepokretnih stvari (stanovi, kuće, garaže i sl.),
Ugovora o zakupu – poslovnog i stambenog prostora,
Ugovora o zajmu – kada je predmet zajma novac i zajam stvari,
Ugovra o posluzi,
Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji – ugovori između privrednog društa i stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, IT.
Ugovora o delu, ugovori sa umetnicima, predavačima, stručnjacima iz raznih oblasti,
Autorskih ugovora,
Ortačkih ugovora,  
Vansudskih poravnanja,
Ugovora o radu.

Takođe, kancelarija se bavi sastavljanjem raznih vrsta ovlašćenja (punomoći), kao i zaveštanja (testamenta) – zaveštanje sastavljeno pred advokatom i svedocima, zaveštanje sastavljeno pred sudom i međunarodno zaveštanje. 

Zastupanje klijenata u Somboru i u Novom Sadu.

Statusni deo Privrednog prava:

Osnivanje privrednih društava kod Agencije za privredne registre (ortačkih društava – OD, komanditnih društava – KD, društva sa ograničenom odgovornošću – DOO i akcionarskih društava – AD) i
preduzetničkih radnji (sa posebnim akcentom na preduzetnike iz oblasti informacionih tehnologija, IT – programeri i ostala „freelancer“ zanimanja),

Gašenje privrednih društava – likvidacija i stečaj,

Registracija promene u privrednom društvu – registracija članova privrednog društva, zakonskih zastupnika, prokurista i sl.

Sastav ugovora/odluke o osnivanju privrednog društva,

Sastav drugih opštih akata privrednog društva – pravilnika o radu i sl.

Ugovori Trgovinskog prava – sastav najrazličitijih ugovora zakjučenih između privrednih subjekata.

​Takođe, svojim klijentima pružamo pravnu pomoć prilikom registracije i zaštite patenta, žigova i oznaka geografskog porekla pri Zavodu za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije. 

Zastupanje klijenata pred državnim organima Republike Srbije:

Zastupanje pred Republičkim geodetskim zavodom (Katastar) – upis prava svojine, pribavljanje lista nepokretnosti, pregled zemljišnih knjiga, zbirki isprava i sl.

Zastupanje pred Poreskom upravom – zastupanje na ročištima u poreskom upravnom postupku, izjavljivanje žalbe na rešenja Poreske uprave, podnošenje poreskih prijava,

Zastupanje pred Upravom carina – zastupanje u carinskom upravnom postupku, izjavljivanje žalbe na rešenja o obračunu carinskog duga i sl.

Zastupanje pred organom uprave zaduženom za izgradnju lokalne samouprave – legalizacija nelegalno izgrađenih objekata.

Zastupanje klijenata u Somboru i u Novom Sadu.

Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku.

Zastupanje lica oštećenih krivičnim delom – npr. krivičnim delom krađe, prevare, lica kojima je nanesena laka/teška telesna povreda,

Odbrana okrivljenih u prekršajnom postupku – prekršaji u oblasti saobraćaja, javnog reda i mira, poreski prekršaji i sl.

Advokat Aleksandar Budovalčev je uvršten u imenik advokata koji pružaju okrivljenima odbranu po službenoj dužnosti.

Zastupanje klijenata u Somboru i u Novom Sadu.

Aktuelno

Vrhovni kasacioni sud potvrdio: Naplata troškova obrade kredita zakonita samo uz precizne podatke

22.10.2018.