Aleksandar Budovalčev

ADVOKATSKA TARIFA

TABELARNI PRIKAZ NAGRADA SA ZAPOČETIM SATOM

KRIVIČNI POSTUPAK

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELOODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCAZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORUŽALBA, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTIINICIJALNI AKTI: PRIGOVOR i odgovor na, ŽALBA PROTIV REŠENJA: ODGOVOR NA ŽALBUOSTALI PODNESCI
do 3 god.18.000,009.750,0033.000,0016.500,008.250,00
preko 3 do 524.000,0012.750,0045.000,0022.500,0011.250,00
preko 5 do 1031.500,0016.500,0060.000,0030.000,0015.000,00
preko 10 do 15 46.500,0024.000,0090.000,0045.000,0022.500,00
preko 15 god61.500,0031.500,00120.000,0060.000,0030.000,00

OSTALI POSTUPCI

PROCENJIVI PREDMETI: podnesci, ročišta i žalbe

VREDNOST SPORA (T. br. 13)PODNESAKROČIŠTENEODRŽANO ROČIŠTE 1/2 Pod+1.500.00ŽALBA
do 750,000,009.000,0010.500,006.000,0018.000,00
od 750.000,01 do 1,500.000,0011.250,0012.750,007.125,0022.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,0016.500,0018.000,009.750,0033.000,00
3.000.000,01 -6.000.000,0022.500,0024.000,0012.750,0045.000,00
6.000.000,01 – 12.000.000,0030.000,0031.500,0016.500,0060.000,00
12.000.000,01 – 24.000.000,0037.500,0039.000,0020.250,0078.000,00
24.000.000,01 – 48.000.000,0045.000,0046.500,0024.000,0090.000,00
48.000.000,01 – 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 din. nagrada od 45.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din45.000,00 + po 30,00 dinara45.000,00 + po 30,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak 100%
120.000.000,01 – 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 din. nagrada od 52.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din52.000,00 + po 30,00 dinara52.000,00 + po 30,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak 100%
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din. nagrada od 58.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara58.000,00 + po 30,00 dinara a najviše do 88,000,0058.000,00 + po 30,00 a najviše do 88,000,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak 100%

NEPROCENJIVI PREDMETI: podnesci, ročišta i žalbe

VRSTA SPORA (T. br. 14)PODNESAKROČIŠTENEODRŽANO ROČIŠTEŽALBA
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR16.500,0018.000,009.750,0033.000,00
ostali postupci pred drž. organom19.500,0021.000,0011.250,0039.000,00
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS22.500,0024.000,0012.750,0045.000,00
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali sporovi PS25.500,0027.000,0014.250,0054.000,00
zakonsko izdržavanje6.000,007.500,004.500,0012.000,00
vršenje roditeljskog prava11.250,0012.750,007.125,0022.500,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS30.000,0031.500,0016.500,0060.000,00
ostali sporovi pred Upravnim sudom36.000,0037.500,0019.500,0072.000,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)45.000,0046.500,0024.000,0090.000,00

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI

ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave 22.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica19.500,00
punomoć13.500,00
ostale izjave11.250,00
o posluzi16.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica25.500,00
Opšti akti drž organa i lok. samouprave37.500,00

UGOVORI I OPŠTI AKTI

PROCENJIVI UGOVORI1,5% ili T. Br 13 min 11.250,00

OSTALE RADNJE

Zastupanje više stranakauvećanje po 50%
Započeti sat1.500,00
konferencije i sastanci na kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima4.500,00
Opomene i Odbrane po službenoj dužnosti50% T. Broja
Dopisi3.000,00
Pregled i razmatranje spisa50% T. Broja
Pribavljanje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, bilo u analognom ili digitalnom obliku, pravosnažnost i izvršnost20% T. Broja
Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100%% T. Broja