Pravni pojam štete, vrste i naknada

Opšte načelo sistema građanskog prava Republike Srbije – “ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je” razrađeno je kroz više posebnih zakona, ali i kroz, za ovu temu najvažniji, Zakon o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: „Zakon“).  Zakon tako štetu definiše kao umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog uvećanja (izmakla korist), kao i […]

Prava vlasnika vozila zaustavljenog na javnom parkingu u Somboru koje je oštetilo drugo vozilo

Primer: Vozač automobila „A“ izgubio je kontrolu nad vozilom i izazvao saobraćajnu nezgodu tako što je udario u automobil „B“ koji je zaustavljen na parkingu. U automobilu „B“ nije bilo putnika.  Vlasnik automobila „B“ je kao posledicu ovog događaja pretrpeo materijalnu štetu u vidu umanjenja svoje imovine – oštećenje automobila, i ima pravo da potražuje […]

Pravo na naknadu štete lica koja se nalaze u vozilu u trenutku saobraćajne nezgode na teritoriji grada Sombora

Primer: Vozač automobila „A“ izgubi kontrolu nad vozilom i izazove saobraćajnu nezgodu tako što udari u automobil „B“ u kojem se u tom trenutku nalaze vozač i putnici.  U ovom slučaju, vlasnik automobila „B“ ima pravo da potražuje naknadu materijalne štete od vozača automobila „A“, odnosno od osiguravajućeg udruženja kod kojeg je njegov automobil osiguran, […]

Pravo na naknadu štete u slučaju napada/ujeda psa u Somboru, Apatinu ili Odžacima

Primer: Pas lutalica ujede prolaznika u gradu, bez ikakvog povoda. U ovom slučaju, ukoliko je prolaznik pretrpeo fizičke povrede, ima pravo da potražuje novčanu naknadu nematerijalne štete od nadležne jedinice lokalne samouprave za pretrpljeni fizički bol, za pretrpljeni strah, kao i za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti, u slučaju da usled ugriza psa ostane vidljiv […]

TROŠKOVI OBRADE KREDITA

Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu, jedna od bitnih odredbi ugovora je i odredba kojom banka predviđa obaveze klijenta da joj plati određene troškove vezane za realizaiju ugovora.  Neki od tih troškova su „stvarni“ troškovi, obrazloženi, kao npr. trošak na ime pribavljanja menice, procena vrednosti nekretnine i sl, koje banka, u skladu sa bankarskim propisima može […]

PROMET NEPOKRETNOSTI

U skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti, nepokretnosti su: zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine (u daljem tekstu: “nepokretnosti”). Nakon što ste izabrali nepokretnost […]