Opšte načelo sistema građanskog prava Republike Srbije – “ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je” razrađeno je kroz više posebnih zakona, ali i kroz, za ovu temu najvažniji, Zakon o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: „Zakon“). 

Zakon tako štetu definiše kao umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog uvećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). 

Iz prethodno navedene definicije možemo ustanoviti da Zakon deli štetu na materijalnu i nematerijalnu, a u nastavku ćemo pokušati da objasnimo ta dva osnova štete kroz praktične primere.