Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu, jedna od bitnih odredbi ugovora je i odredba kojom banka predviđa obaveze klijenta da joj plati određene troškove vezane za realizaiju ugovora. 

Neki od tih troškova su „stvarni“ troškovi, obrazloženi, kao npr. trošak na ime pribavljanja menice, procena vrednosti nekretnine i sl, koje banka, u skladu sa bankarskim propisima može slobodno da naplati od klijenta, dok su drugi troškovi klijentu nepoznati i opredeljeni opisno ili u paušalnom iznosu. 

Tako su banke, unazad preko 15 godina, svojim klijentima ugovarale obavezu plaćanja naknade (troška) na ime obrade kredita, (kreditnog zahteva, administriranja kredita), bez da je klijentima jasno šta taj trošak, odnosno, naknada, predstavlja i kako je opredeljena. 

Ovu naknadu banke su naplaćivale u procentualnom iznosu (obično 1% ili 1,5%) od celokupne vrednosti kredita ili u nominalnom, fiksnom, iznosu. 

Odredba člana 1065. Zakona o obligacionim odnosima, propisuje da banka kod ugovora o kreditu svoj prihod ostvaruje samo od kamate, tako da ona kod ugovora o kreditu ne može ostvarivati prihode po nekom drugom osnovu, a pogotovo ne po osnovu naknade za obradu kredita!

Dakle, kamata je jedina cena koštanja kredita koju je korisnik kredita dužan da plati banci.

Naplaćivanjem od klijenata ovih “skrivenih” i neobrazloženih troškova je samim tim protivno zakonu i klijent banke kome je ova naknada naplaćena, ima pravo da traži povraćaj plaćenog po tom osnovu. 

Prvi sud u Republici Srbiji koji je zauzeo ovakav pravni stav, koji je posle potvrđen odlukama viših sudova, bio je Osnovni sud u Somboru.

U poslednje vreme razna udruženja građana i agencije počele su da se obraćaju građanima i nude im svoje usluge i pomoć prilikom povraćaja gore navedene naknade uz garanciju uspeha, međutim, ukoliko se opredelite da pokrenete protiv banke spor pred sudom i ostvarite svoje pravo na povraćaj troškova na ime obrade kredita, savetujemo Vam da se obratite advokatu, jer ćete samo na taj način znati gde je Vaša dokumentacija završila i da su vaši lični podaci sigurni od zloupotreba.